SYSTEM» AND «SYNTAGMA» AS UNIVERSAL CATEGORIES OF SCIENTIFIC COGNITION

Author(s): 
List of sections: 
Ontology and theory of cognition
Mounth / Year: 
2013, September
Issue of the journal: 
1
Pages: 
57-60
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
UDC 167(001.51):303.093
Abstract: 

Subjective and objective aspects of using the categories "system" and "syntagma" in cognitive activity are investigated in the article

Keywords: 
system, syntagma, interrelations, state space, cognition
References: 

1. Eko U. «Otsutstvuyushchaya struktura. Vvedenie v semiologiyu» [“Absence of structures. Introduction to semiology”]. — TOO TK «Petropolis», 1998. — p. 432.
2. Mishenin A.I. Teoriya ekonomicheskikh informatsionnykh sistem: Uchebnik [The theory of economic information systems: Tutorial]. – 4-e izd., dop. i pererab. [4th ed., suppl. and ref.] – Moscow: Finansy i statistika, 1999. – p.240.
3. Sagatovskii V.N. Osnovy sistematizatsii vseobshchikh kategorii [Basis for systematization of general categories]. Tomsk. 1973 – p.431.
4. Tyukhtin V.S. Otrazhenie, sistemy, kibernetika [Reflection, Systems, Cybernetics]. — Moscow: Nauka, 1972. – p.255.
5. Menedzhment [Tekst]: uchebnoe posobie [Management [Text]: a tutorial]/ Yu. V.Kuznetsov, V. I.Podlesnykh, V. V.Abakumov i dr.; Red. Yu. V.Kuznetsov, V. I.Podlesnykh; Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet [St. Petersburg State University], Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi institut tochnoi mekhaniki i optiki (Tekhnicheskii universitet) [St. Petersburg State Institute of Fine Mechanics and Optics (Technical University)], Sankt-Peterburgskaya gosudarstvennaya inzhenerno-ekonomicheskaya akademiya [St. Petersburg State Academy of Engineering and Economics]. - Saint Petersburg: Biznes-pressa, 2001. – p.432.
6. Bir St. Kibernetika i upravlenie proizvodstvom [Cybernetics and production management]. Per. s angl. [Translated from English] V. Ya. Altaeva. — Moscow: Nauka, 1963. — p.276. V novom izdanii: Kibernetika i menedzhment [The new edition: Cybernetics and Management], Stafford Beer; per. angl. [translated from English] V. Altaev. — Moscow: KomKniga, 2011. — p.280.
7. Shiyan A. A. Ekonomicheskaya kibernetika: Vvedenie v modelirovanie sotsial'nykh i ekonomicheskikh sistem. Elektronnyi resurs. [Economic Cybernetics: Introduction to modeling of social and economic systems. Electronic resource.], A. A. Shiyan. p.129. Rezhim dostupa [access mode]: http://www.soctech.narod.ru/Texts/ek.zip
8. Bertalanfi, L. fon. Obshchaya teoriya sistem - obzor problem i rezul'tatov [General systems theory - an overview of problems and results]. - V kn. [Book]: Sistemnye issledovaniya [System Research], Ezhegodnik [Annual], Moscow: - Nauka, 1969. – p.201.
9. Saati T. Prinyatie reshenii, metody analiza ierarkhii [Decision-making, methods of analysis hierarchy]. Per. s angl. [Translated from English] Moscow: Radio i svyaz',1993. – p.320.
10. Chernyak Yu.I. Analiz i sintez sistem v ekonomike [The analysis and synthesis systems in economics]. — Moscow: Ekonomika, 1970. — p.151.
11. Spitsnadel' V.N. Osnovy sistemnogo analiza: Ucheb. Posobie [Fundamentals of Systems Analysis: Tutorial]. — Saint Petersburg: «Izd. dom «Bizness-pressa», 2000. — p.326.
12. Filosofskaya entsiklopediya [Encyclopedia of Philosophy] [Elektronnyi resurs [electronic resource]], Rezhim dostupa [Access]:
http://earchiv.ru/filosofskaya_entsiklopediya/page/sintagma.7191
13. Slovar' lingvisticheskikh terminov [Elektronnyi resurs [electronic resource]], Rezhim dostupa [Access]: http://russo.com.ua/slovar_lingvisticheskih_terminov/page/sintagma.1371
14. Losev A.F. Filosofiya imeni [The philosophy of name], Samoe samo: Sochineniya [The most itself: Compositions]. — Moscow: EKSMO-Press, 1999. — p.1024.
15. Nikolko, V. N. Teoriya opredelenii: uch. pos. po logike dlya studentov vsekh form obucheniya [Theory of definitions: a tut. on logic for students of all forms of learning], V. N. Nikolko; rets. [rev.] I. I. Kal'noi, rets. [rev.] A. P. Tsvetkov; M-vo obrazovaniya i nauki Ukrainy [Ministry of Education and Science of Ukraine], TNU im. V.I. Vernadskogo [TNU named after Vernadskiy], Kaf. Filosofii [Department of Philosophy]. - Simferopol, 2002. – p.80.
16. Ocherki novoi gnoseologii [Sketches of a new epistemology]. V 4-kh ch. [In 4 p.]. Ocherk I [Essay I]. Osnovnaya sintagma: nalozhenie printsipov sistematizatsii filosofskogo znaniya [The main Syntagma: the imposition of the principles of systematization of philosophical knowledge], E.A. Taisina. – Kazan: Kazan. gos. energ. un-t [Kazan State Power Engineering University], 2009. – p.117.