TRANSFORMATION PROCESSES TAKING PLACE IN THE VALUE-RELATED ORIENTATIONS OF CONSCIOUSNESS OF THE UKRAINIAN YOUTH INFLUENCED BY CULTURE. SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT

Author(s): 
List of sections: 
Social philosophy
Mounth / Year: 
2016, October
Issue of the journal: 
10
Pages: 
27-30
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

This paper demonstrates the influence of culture on the process of formation and development of new value-related orientations of Ukrainian youth, as well as the extent of influence on the prospects of development of the Ukrainian society, taking into account the transforming world outlook of representatives of the young generation.

Keywords: 
society, value-related orientations, transformations, spiritual component, youth, culture
References: 

1. Shcherbakova N.V. Analiz i perspektivy razvitiya dukhovno-kul'turnykh tsennostey sovremennoy ukrainskoy molodezhi [Analysis and prospects of development of spiritual and cultural values of modern Ukrainian youth]., N.V. Shcherbakova., Materíali V mízhnarodnoí̈ naukovo-praktichnoí̈ konferentsíí̈ z pitan' patríotichnogo vikhovannya molodí [Materials of the V International scientific and practical conference on patriotic education of youth]. – Zaporízhzhya., FOP Kupríyanenko L.A., 2011. – 551 p., pp. 381-388
2. Shcherbakova N.V. Transformatsionnyye protsessy, proiskhodyashchiye v tsennostnom bazise ukrainskoy molodezhi pod vliyaniyem kul'tury: filosofskiy aspekt [The transformation processes taking place in the value basis of the Ukrainian youth under the influence of culture. Philosophical aspect]., N.V. Shcherbakova., Kul'turologíchniy vísnik: naukovo-teoretichniy vísnik Nizhn'oí̈ Naddnípryanshchini. [Cultural bulletin: scientific and theoretical Journal of Lower Dnieper] – Zaporízhzhya., Prosvíta, 2014., Issue 32. – 225 p., pp. 196-200.
3. Shopengauer Artur Aforizmy zhiteyskoy mudrosti [Aphorisms of worldly wisdom]. Artur Shopengauer. – Moskva, Interbuk (Ser. «Stranitsy mirovoy filosofii» [Series: "Pages of the world philosophy"]), 1990. – 152 p.
4. Mayyers D. Sotsial'naya psikhologiya [Social Psychology], Devid Dzh. Mayyers. – 7-th ed. - St. Petersburg., Piter, 2009. – 794 p.