Lyubov Terekhova

Full name: 
Lyubov Terekhova
E-mail: 
skywriter-box@yandex.ru
Country: 
Ukraine
Address: 
Kiev city
Place of employment: 
Taras Shevchenko National University of Kiev
Academic degree, position: 
Postgraduate Student